Garantie & Support

GARANTIE & SUPPORT

Wijnwand.com geeft vanaf de dag van aankoop 3 jaar garantie op de originele onderdelen voor materiaal- en constructiefouten. Deze garantie beperkt zich tot het vervangen van een defecte wijnwand Duet set of overige defecte onderdelen. Aanspraak op deze garantie dient bij het verkooppunt in het land van aankoop gedaan te worden onder vertoon van het aankoopbewijs. Wanneer de aankoop online is voltooid kan contact worden opgenomen met info@wijnwand.com 

Slijtage door normaal gebruik en achteraf aangebrachte accessoires van derden vallen niet onder deze garantie. Defecten of schade door oneigenlijk gebruik vallen niet onder deze garantie.

Aangebrachte veranderingen aan de wijnwand of onderdelen maken deze garantie ongeldig. Wijnwand is niet verantwoordelijk voor daaruit voortvloeiende schade. Arbeidskosten voor het vervangen van onderdelen vallen niet onder deze garantie. Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de consument.

 kvk nummer: 78452627

Wijnwand.com is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Wijnwand. Wijnwand is nimmer aansprakelijk voor gevolg-of bedrijfsschade, indirecte schade en winst-of omzetderving. Indien wijnwand.com om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Mochten er vragen zijn m.b.t. bovenstaande, neem dan gerust contact met ons op via info@wijnwand.com